Zažívate absurdné situácie, máte skúsenosti s výchovou detí alebo ste sa práve vrátili z exotickej dovolenky? O svoje zážitky sa môžete podeliť na našom webe.
Charakteristika a. s.

Charakteristika a. s.

V prípade ak premýšľate nad založením akciovej spoločnosti, je potrebné si v prvom rade preštudovať danú problematiku. Na založenie vlastnej spoločnosti je potrebné, aby ste dovŕšili plnoletosť, čiže vek minimálne 18 rokov. Musíte byť bezúhonným, spôsobilým na právne úkony a nesmiete mať žiadne dlhy v sociálnej poisťovni.

Ručenie spoločnosti a. s.

Čo sa týka ručenia v akciovej spoločnosti, výhodou oproti s. r. o. je, že akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

a. s.

Založenie a vznik a. s.

Akciová spoločnosť sa môže zakladať na základe dvoch dokumentov. V prípade, ak spoločnosť zakladá len jedna osoba, zhotoví sa zakladateľská listina. Ak sa chystajú založiť akciovú spoločnosť viacerí zakladatelia, je potrebné spísať zakladateľskú zmluvu. Odo dňa Založenia spoločnosti a.s., sú zakladatelia spoločnosti povinní do troch mesiacoch zapísať akciovú spoločnosť do Obchodného registra SR. Vznik spoločnosti sa eviduje dňom, kedy je vykonaný zápis v Obchodnom registri SR.

Ďalšie povinnosti k založeniu a. s., ktoré majú byť vykonané do dňa vzniku spoločnosti: spoločníci musia upísať celé základné imania vo výške stanovenej zákonom, ktorý prináleží danej právnej forme spoločnosti. Z toho má byť do dňa jej vzniku splatených aspoň 30 % zo základného imania. Pri vzniku akciovej spoločnosti vzniká aj povinnosť vytvoriť rezervný fond.

ZI

Na zhotovenie zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy, bude tiež potrebné notárske konanie, kde vám notár spíše notársku zápisnicu, ktorá bude slúžiť ako dôkaz o založení spoločnosti. V tomto procese je tiež potrebné sa rozhodnúť, či sa chystáte založiť verejnú alebo súkromnú akciovú spoločnosť.

Verejná vs súkromná a. s.

Pre verejnú a. s. sa môžete rozhodnúť, ak napríklad nemáte dostatok finančných prostriedkov sa zloženie základného imania. Jedná sa o obchodovanie s akciami spoločnosti na burze, kde hľadáte ďalších ľudí, ktorí sú schopní spolu s vami vstúpiť do spolu založenia spoločnosti. Ak ste schopný zaplatiť všetky náklady s tým spojené, a nepotrebujete a. s. zakladať spolu s tretími osobami, nič vám nebráni v tom, aby ste sa rozhodli založiť súkromnú akciovú spoločnosť.